Ogłoszenia nieruchomości

Szukam Zaawansowanie >>
Sprzedaż
Mieszkania sprzedażMieszkania (0)
Domy sprzedażDomy (0)
Działki sprzedażDziałki (0)
Lokale sprzedażLokale (0)
Magazyny sprzedażMagazyny (0)
Garaże sprzedażGaraże (0)

Wynajem
Mieszkania wynajemMieszkania (0)
Pokoje wynajemPokoje (0)
Domy wynajemDomy (0)
Działki wynajemDziałki (0)
Lokale wynajemLokale (0)
Magazyny wynajemMagazyny (0)
Garaże wynajemGaraże (0)

Kupno
Mieszkania kupnoMieszkania (0)
Domy kupnoDomy (0)
Działki kupnoDziałki (0)
Lokale kupnoLokale (0)
Magazyny kupnoMagazyny (0)
Garaże kupnoGaraże (0)

Wyszukaj ofertę
SprzedażKupno
Wynajem
Szukany wyraz
Kategoria
Województwo
Data ogłoszenia
Sortuj według


Umowy

UMOWA NAJMU MIESZKANIAZawarta w dniu ............................... r. w ........................... pomiędzy :

 1. .................................................................................., legitymującym się ............................................. nr .................................., zamieszkałym w .............................................................................................,
  zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM,   a
 2. ...................................................................................., legitymującym się ............................................. nr .................................., zamieszkałym w .............................................................................................,
  zwanym dalej NAJEMCĄ.

§ 1.

 1. Przedmiotem najmu jest lokal mieszkalny nr ....... przy ul. ................................. w ..............................,
  składający się z : ..........pokoi, hollu, kuchni, .................., .................. o łącznej pow. .......... m2.
 2. 2. Wykaz wyposażenia lokalu zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2.

WYNAJMUJĄCY oświadcza, że jest właścicielem  / przysługuje mu spółdzielcze własnościowe prawo do /   lokalu opisanego w § 1, na dowód czego okazuje wypis z księgi wieczystej nr KW....... / zaświadczenie wystawione przez spółdzielnię /  z dnia ............, którego kopia stanowi załącznik do niniejszej umowy.

§ 3.

WYNAJMUJĄCY oświadcza, że lokal opisany w § 1 nie jest obciążony żadnymi długami, ograniczeniami w dysponowaniu, ani prawami osób trzecich.

§ 4.

Umowa zostaje zawarta na okres od ......................................................... do ..................................................../ na czas nieoznaczony. Termin wypowiedzenia umowy strony ustalają na trzy miesiące /.

§ 5.

WYNAJMUJĄCY oświadcza, że oddaje NAJEMCY w najem opisany w § 1 lokal z dniem .............................................. do wykorzystania na cele................................ .

§ 6.

 1. NAJEMCY nie wolno oddawać lokalu w podnajem lub do bezpłatnego używania.
 2. NAJEMCA zobowiązuje się użytkować lokal z dbałością o jego stan sanitarny i techniczny.
 3. NAJEMCA zobowiązany jest opuścić lokal w dniu wygaśnięcia niniejszej umowy, o ile umowa nie zostanie przedłużona, i zwrócić go w stanie nie gorszym od stanu, w którym go zasiedlił, z uwzględnieniem normalnego zużycia, wynikającego z bieżącej eksploatacji.
 4. NAJEMCA nie ponosi odpowiedzialności za straty w lokalu wynikłe z normalnego zużycia.
 5. Za straty w lokalu przekraczające normalne zużycie oraz za zniszczone lub uszkodzone wyposażenie lokalu
 6. NAJEMCA zobowiązuje się zwrócić WYNAJMUJĄCEMU ich równowartość lub pokryć koszty naprawy.

§ 7.

 1. W związku z wynajmem WYNAJMUJĄCY zobowiązuje się, że nie rozwiąże umów z dostawcami energii elektrycznej, gazu i wody oraz TP S.A.
 2. NAJEMCA zobowiązuje się do wnoszenia opłat za rachunki telefoniczne wraz z abonamentem, energię elektryczną, gaz począwszy od dnia wejścia umowy w życie. NAJEMCA będzie przekazywał każdego miesiąca WYNAJMUJĄCEMU kopie opłaconych rachunków bieżących. Natomiast zaległe rachunki za rozmowy telefoniczne wraz z abonamentem telefonicznym do dnia wejścia niniejszej umowy w życie opłaca WYNAJMUJĄCY.
 3. Opłaty na rzecz administracji (wywóz śmieci, eksploatacja, ogrzewanie, dostawa wody), pokrywać będzie WYNAJMUJĄCY.

§ 8.

 1. WYNAJMUJĄCY może wypowiedzieć najem w trybie natychmiastowym, z zachowaniem formy pisemnej, w przypadku gdy :
  a) NAJEMCA używa przedmiotu najmu w sposób niezgodny z umową lub jego przeznaczeniem, albo powoduje nadmierne jego zniszczenie, przekraczające zwykłe, przeciętne zużycie, wynikające z upływu czasu;
  b) NAJEMCA nie wnosi terminowo opłat za rachunki wynikające z § 6 ust.2.
  c) NAJEMCA dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu i mimo wyznaczenia terminu dodatkowego 14 dni nadal zalega z zapłatą.
 2. NAJEMCA może wypowiedzieć najem w trybie natychmiastowym, z zachowaniem formy pisemnej, w przypadku gdy:
  a) wady wynajętego lokalu zagrażają zdrowiu NAJEMCY,
  b) stan techniczny przedmiotowego lokalu z przyczyn od NAJEMCY niezależnych ulegnie pogorszeniu (np. brak wody i elektryczności, przedłużający się remont lokalu).

 § 9.

Wysokość czynszu za najem lokalu opisanego w § 1 strony ustalają na kwotę ................................................ (słownie: ...................................................................................) złotych, za każdy miesiąc.
Płatności uiszczane będą na konto .............................................................................. /do rąk własnych/ WYNAJMUJĄCEGO każdorazowo co .......-miesiące, do 5-go dnia każdego miesiąca rozpoczynającego nowy okres najmu - bez wezwania wynajmującego

§ 10.

Dla zabezpieczenia roszczeń WYNAJMUJĄCEGO z tytułu czynszu najmu oraz z tytułu naprawienia szkód wyrządzonych w przedmiocie najmu, NAJEMCA wpłaca kaucję w wysokości ............................
(słownie : ................................................................) złotych.

§ 11.

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

...............................................
podpis wynajmującego
...............................................
podpis najemcy

Zaloguj się
Login
Hasło
 

Umowy i porady
Umowa najmu mieszkaniaUmowa najmu mieszkania

Umowa sprzedaży domu/mieszkaniaUmowa sprzedaży mieszkania/domu

Podpisanie umowyPrzed podpisaniem umowy...

Polecamy
Modelki - Agencje modelek


Stats
Zarejestrowanych użytkowników: 6800

Wszystkich ofert: 0
Sprzedaż: 0
Kupno: 0
Wynajem: 0

Home | Zarejestruj się | Dodaj ofertę | Twoje konto | Mapa strony
Polecane linki | Reklama | O serwisie | Regulamin | Kontakt
Copyright © 2005 - 2019 Domy-Mieszkania.pl