Ogłoszenia nieruchomości

Szukam Zaawansowanie >>
Sprzedaż
Mieszkania sprzedażMieszkania (0)
Domy sprzedażDomy (0)
Działki sprzedażDziałki (0)
Lokale sprzedażLokale (0)
Magazyny sprzedażMagazyny (0)
Garaże sprzedażGaraże (0)

Wynajem
Mieszkania wynajemMieszkania (0)
Pokoje wynajemPokoje (0)
Domy wynajemDomy (0)
Działki wynajemDziałki (0)
Lokale wynajemLokale (0)
Magazyny wynajemMagazyny (0)
Garaże wynajemGaraże (0)

Kupno
Mieszkania kupnoMieszkania (0)
Domy kupnoDomy (0)
Działki kupnoDziałki (0)
Lokale kupnoLokale (0)
Magazyny kupnoMagazyny (0)
Garaże kupnoGaraże (0)

Wyszukaj ofertę
SprzedażKupno
Wynajem
Szukany wyraz
Kategoria
Województwo
Data ogłoszenia
Sortuj według


Umowy

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻYZawarta w dniu ................................. w ......................................pomiędzy ................................ 1. .................................................... zamieszkałym w .......................................................... przy ul. .............................................., legitymującym się dowodem osobistym .........................., zwanym w treści umowy "Sprzedawcą" .................................................................................., a 2. ............................................................, zamieszkałym w ................................................. przy ul. ................................................................................, legitymującym się dowodem osobistym
............................................................, zwanym w treści umowy "Kupującym".
§ 1.
Przedmiotem umowy jest ............................................................................................................ § 2.
Strony postanawiają, że przyrzeczona umowa sprzedaży zostanie zawarta do dnia ..................................................................... za cenę .................................................................... (słownie: ....................................................................................................................................).
§ 3.
1. Sprzedawca oświadcza, że na poczet należności z tytułu ceny otrzymał w dniu dzisiejszym od Kupującego gotówką kwotę ........................................................... złotych tytułem zadatku. 2. W przypadku niewykonania umowy przez Sprzedawcę, zwróci on Kupującemu zadatek w podwójnej wysokości.
3. W razie niewykonania umowy przez Kupującego zadatek przepada na rzecz Sprzedawcy.
§ 4.
1 .Sprzedawca oświadcza, że zbywane prawo wolne jest od jakichkolwiek obciążeń i roszczeń na rzecz osób trzecich i nie toczy się również przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne.
2. Gdyby po zawarciu niniejszej umowy ujawniło się istnienie jakiegokolwiek obciążenia zbywanego prawa, Sprzedawca zobowiązuje się je uregulować.
§ 5.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
§ 6.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy.
Sprzedawca Kupujący

Zaloguj się
Login
Hasło
 

Umowy i porady
Umowa najmu mieszkaniaUmowa najmu mieszkania

Umowa sprzedaży domu/mieszkaniaUmowa sprzedaży mieszkania/domu

Podpisanie umowyPrzed podpisaniem umowy...

Polecamy
Modelki - Agencje modelek


Stats
Zarejestrowanych użytkowników: 6800

Wszystkich ofert: 0
Sprzedaż: 0
Kupno: 0
Wynajem: 0

Home | Zarejestruj się | Dodaj ofertę | Twoje konto | Mapa strony
Polecane linki | Reklama | O serwisie | Regulamin | Kontakt
Copyright © 2005 - 2019 Domy-Mieszkania.pl